Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

Thánh lễ trực tuyến Thánh lễ
trực tuyến

Quý vị có thể click vào thời gian tương ứng để đến các kênh Thánh lễ trực tuyến của Tổng Giáo phận Sài Gòn, WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày Cha chánh xứ Bình An Thượng:
Vui lòng chọn ngày:
Lịch trực tuyến thánh lễ Thứ bảy
04:45 Nhà thờ Bình An Thượng
05:30 Nhà thờ Đức Bà
17:30 Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (cử hành thánh lễ Chúa nhật)
17:30 Nhà thờ Bình An Thượng
19:00 Nhà thờ Tân Phước (cử hành thánh lễ Chúa nhật)
Ngày Lễ sáng Lễ chiều
Chúa nhật 07:00 Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
07:00 Nhà thờ Bình An Thượng
07:30 Nhà thờ Tân Phước
04:45 Nhà thờ Bình An Thượng
07:00 Nhà thờ Bình An Thượng
17:30 Nhà thờ Tân Phước
17:30 Nhà thờ Bình An Thượng
Thứ hai 04:45 Nhà thờ Bình An Thượng
05:30 Nhà thờ Đức Bà
17:30 Nhà thờ Tân Phước
17:30 Nhà thờ Bình An Thượng
Thứ ba 04:45 Nhà thờ Bình An Thượng
05:30 Nhà thờ Đức Bà
17:30 Nhà thờ Tân Phước
17:30 Nhà thờ Bình An Thượng
Thứ tư 04:45 Nhà thờ Bình An Thượng
05:30 Nhà thờ Đức Bà
17:30 Nhà thờ Tân Phước
17:30 Nhà thờ Bình An Thượng
Thứ năm 04:45 Nhà thờ Bình An Thượng
05:30 Nhà thờ Đức Bà
17:30 Nhà thờ Tân Phước
17:30 Nhà thờ Bình An Thượng
Thứ sáu 04:45 Nhà thờ Bình An Thượng
05:30 Nhà thờ Đức Bà
17:30 Nhà thờ Tân Phước
17:30 Nhà thờ Bình An Thượng
Thứ bảy 04:45 Nhà thờ Bình An Thượng
05:30 Nhà thờ Đức Bà
17:30 Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (cử hành thánh lễ Chúa nhật)
17:30 Nhà thờ Bình An Thượng
19:00 Nhà thờ Tân Phước (cử hành thánh lễ Chúa nhật)