Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

Năm mầu nhiệm vui

Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba: Đức Bà sinh Chúa Giêsu nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn: Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm: Đức Bà tìm được Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Xem tất cả kinh nguyện