Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

Năm mầu nhiệm thương

Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba: Đức Chúa Giêsu chịu đội mũ gai, ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá, ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

Xem tất cả kinh nguyện