Lời nguyện xin phong Chân Phước cho Ông Phan Đức, Tôi tớ Chúa

Lời nguyện xin phong Chân Phước cho Ông Phan Đức, Tôi tớ Chúa