Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

Lời nguyện xin phong Chân Phước cho Ông Phan Đức, Tôi tớ Chúa

Lạy Chúa là Cha chúng con,/ Cha đã thần hứng cho tôi tớ Cha là ông Phan Đức,/ thấu hiếu được sâu sắc mầu nhiệm Hội Thánh Cha là Thân Thể Chúa Kitô,/ và hiểu được vị thế của Đức Mẹ Maria,/ Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế trong mầu nhiệm này./

Vì Ông khao khát mãnh liệt chia sẽ sự hiểu biết này cho mọi người,/ và vì lòng hiếu thảo đối với Đức Mẹ,/ Ông đã sáng lập Legio làm dấu chỉ tình mẫu tử của Đức Mẹ đối với thế giới,/ và như một phương thế mời gọi tất cả con cái của Mẹ đi truyền giảng Phúc Âm của Hội Thánh. /

Chúng con cảm tạ Cha/ vì các hồng ân Cha đã ban cho ông ,/ và vì những phúc lợi lớn lao cho Hội Thánh/ nhờ đức tin can đảm và sáng ngời của Ông./ 

Chúng con tin tưởng cầu xin Cha,/ nhờ lời chuyển cầu của Ông,/ ban cho chúng con được ơn như sau: ..... (trình ra ơn muốn xin). 

Chúng con cũng cầu xin Cha,/ nếu đẹp lòng Cha/ ban cho cuộc đời thánh thiện của Ông được Giáo Hội công nhận/ để làm vinh danh Cha./ Chúng con cầu xin/ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

Xem tất cả kinh nguyện