Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

Kinh Truyền Tin

X: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đ: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
Kính mừng Maria...

X: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Đ: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.
Kính mừng Maria...

X: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Đ: Và ở cùng chúng con.
Kính mừng Maria...

X: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Ki-tô là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá, cho chúng con ngày sau, khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Ki-tô là Chúa chúng con. Amen.

Xem tất cả kinh nguyện