Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

Kinh Thánh Mẫu La Vang

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, 

đầy muôn ơn phước, ngời chói hào quang, 

muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng. 

Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ, 

tinh tuyền thánh thiện, 

sinh Ðấng cứu độ muôn loài. 

Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, 

cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, 

giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. 

Từ ấy gót chân Mẹ bước đến, 

vẫn mãi đầy ơn thiêng. 

Ơn phần hồn ơn phần xác, 

người bệnh tật kẻ ưu phiền, 

nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời. 

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, 

Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, 

cùng là Thánh Mẫu loài người chúng con. 

Cúi xin xuống phước hải hà, 

đoái thương con cái thiết tha van nài. 

Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, 

đại lượng bao dung, 

cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. 

Xin Mẹ phù hộ chúng con, 

luôn sống đức hạnh, 

đầy lòng cậy trông. 

Và sau cuộc đời nầy, 

xin cho chúng con được về sống bên Mẹ, 

hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.

Xem tất cả kinh nguyện