Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

Kinh Ông Thánh Vinh Sơn

Lạy ơn ông thánh Vincente là Tông Đồ rất vinh hiển, là Đấng hay làm nhiều phép lạ, là Thiên thần mới về sách Khải huyền, là Đấng rất yêu dấu hay bầu chữa chúng con. 

Chúng con xin Người dủ thương nhận lời khiêm nhường chúng con cầu xin cùng Người, và làm cho những ơn Đức Chúa Trời đổ xuống trên mình chúng con cho nhiều. Chúng con xin Người nhân vì lửa sốt mến hằng đốt lòng Người mà làm cho Cha Cả muôn loài thương xót tha tội chúng con, và ban đức tin rất chắc chắn và lòng hằng vững vàng làm việc lành phúc đức cho đến cùng, để chúng con nên giáo hữu tốt lành sốt sắng, đáng ăn mày ơn Người bầu cử phù giúp chúng con. 

Chúng con lại xin Người phù hộ chúng con phần xác cho khỏi những sự bệnh nạn, giữ ruộng vườn chúng con cho khỏi những mưa đá bão táp cùng trừ cất mọi sự gian nguy kẻo làm hại chúng con nữa. Chúng con được ơn Người phù hộ phần hồn phần xác như làm vậy, thì hằng sẽ giữ lòng sốt sắng kính mến Người, đoạn có ngày chúng con sẽ họp mặt với Người trên thiên đàng mà ngợi khen Đức Chúa Trời mãi mãi đời đời chẳng cùng. Amen.

Xem tất cả kinh nguyện