Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

Kinh Nguyện Về Những Thiếu Xót Mỗi Ngày

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Thánh Tâm Chúa Giêsu, với tất cả tình yêu, mọi nỗi thống khổ và vinh quang của Ngài.


Thứ nhất là đền bù tất cả tội lỗi con đã phạm trong ngày hôm nay và trong suốt đời con.
Sáng danh Đức Chúa Cha...

Thứ hai là thanh tẩy những gì con đã không làm đẹp lòng Chúa trong ngày hôm nay và trong suốt đời con.
Sáng danh Đức Chúa Cha...

Thứ ba là bù đắp cho những việc làm tốt lành con phải làm mà con thiếu xót trong ngày hôm nay và trong suốt đời con.
Sáng danh Đức Chúa Cha...


Một Sơ dòng Thánh Clare khổ nghèo đã chết và hiện về cho tu viện trưởng, người đang cầu nguyện cho Sơ và đã nói rằng: ‘Con đã lên thẳng thiên đàng nhờ đọc nhưng kinh này mỗi tối, và đã trã hết nợ.’

Xem tất cả kinh nguyện