Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng. A-lê-lui-a.
Đáp: Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. A-lê-lui-a.

Xướng: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. A-lê-lui-a.
Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. A-lê-lui-a.

Xướng: Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Ma-ri-a, hãy hỉ hoan khoái lạc. A-lê-lui-a.
Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật. A-lê-lui-a.

Lời nguyện
Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giê-su Ki-tô là Con Chúa, cùng là Chúa chúng con, đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Ma-ri-a là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Ki-tô là Chúa chúng con. Amen.


Đọc trong mùa phục sinh

Xem tất cả kinh nguyện