Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

Kinh Đức Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần

Lạy Đức Thánh Micae Tổng lãnh Thiên Thần, xin cứu giúp chúng con trong cơn giao chiến, hãy phù hộ chúng con đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ.

Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế ngự nó, cùng xin Nguyên soái cơ binh trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan, cùng các quỷ dữ đang dong duổi khắp thế làm hại các linh hồn, bắt chúng xuống giam cầm trong hỏa ngục. Amen.

Xem tất cả kinh nguyện