Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu

X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đ: Xin Chúa thương xót chúng con. 

X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đ: Xin Chúa thương xót chúng con. 

X: Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Đ: Chúa Kitô nhận lời chúng con. 

X: Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật. 
Đ: Thương xót chúng con. (Câu nào cũng đáp như vậy). 

X: Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức Chúa Trời thật. 

X: Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. 

X: Ba Ngôi cùng là một Đức Chúa Trời. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng rất Thánh Đức Mẹ Đồng trinh. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu uy vọng vô cùng. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu là Đền Thánh Chúa Trời. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu là Toà Đấng cực cao cực trọng. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa Thiên đàng. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người, cùng là chốn phải hướng về thay thảy. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưa ý mọi đàng. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu là mạch đầy rẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu các Thánh trên trời khao khát. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nha bội phần. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự yên ủi. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu là sự Sống cùng là sự sống lại chúng con. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu ban cho chúng được bằng yên và làm lành cùng Đức Chúa Trời. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu ban cho kẻ sắp qua đời được cậy trông. 

X: Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng. 

X: Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
Đ: Chúa Giêsu tha tội chúng con. 

X: Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế. 
Đ: Chúa Giêsu nghe chúng con. 

X: Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế. 
Đ: Chúa Giêsu thương xót chúng con. 

X: Lạy Đức Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.

Lời Nguyện:
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời, chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim Con rất yêu dấu Chúa, cùng những lời ngợi khen và những việc lành người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận và tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van vì một Đức Chúa Giêsu Kitô con Chúa, là đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Xem tất cả kinh nguyện