Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

Kinh Cầu Đức Bà

X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Đ: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

X: Đức Chúa Cha Ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Đ: Thương xót chúng con.

X: Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đ: Thương xót chúng con.

X: Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Đ: Thương xót chúng con.

X: Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đ: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều đáp như vậy)

X: Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.

X: Rất Thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

X: Ðức Mẹ Chúa Kitô.

X: Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.

X: Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.

X: Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.

X: Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.

X: Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.

X: Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.

X: Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.

X: Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.

X: Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.

X: Đức Nữ cực khôn cực ngoan.

X: Đức Nữ rất đáng kính chuộng.

X: Đức Nữ rất đáng ngợi khen.

X: Đức Nữ có tài có phép.

X: Đức Nữ có lòng khoan nhân.

X: Đức Nữ trung tín thật thà.

X: Đức Bà là gương nhân đức.

X: Đức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.

X: Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.

X: Đức Bà là Ðấng trọng thiêng.

X: Đức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.

X: Đức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

X: Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.

X: Đức Bà như lầu đài Ðavít vậy.

X: Đức Bà như tháp ngà báu vậy.

X: Đức Bà như đền vàng vậy.

X: Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.

X: Đức Bà là cửa Thiên đàng.

X: Đức Bà như sao mai sáng vậy.

X: Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.

X: Đức Bà bầu chữa kẻ có tội.

X: Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.

X: Đức Bà phù hộ các giáo hữu.

X: Nữ vương các thánh thiên thần.

X: Nữ vương các thánh Tổ tông.

X: Nữ vương các thánh Tiên tri.

X: Nữ vương các thánh Tông Đồ.

X: Nữ vương các thánh Tử vì đạo.

X: Nữ vương các thánh Hiển tu.

X: Nữ vương các thánh Ðồng trinh.

X: Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.

X: Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.

X: Nữ vương linh hồn và xác lên trời.

X: Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.

X: Nữ vương ban sự bằng an.

X: Nữ vương các gia đình.

X: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đ: Chúa Giêsu tha tội chúng con.

X: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đ: Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.

X: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đ: Chúa Giêsu thương xót chúng con.

X: Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Đ: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện:
Chúng con lạy ơn rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con: xin cho chúng con biết lòng Ðức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta; Ðức Mẹ cũng một lòng theo Con như vậy. Mẹ ôi! Khoan thay! Nhân thay! Chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con; xin Ðức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên thần cùng trên hết các thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Ðức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên bắc vậy, xin Ðức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng; chúng con trông Ðức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Ðức Mẹ, được hưởng muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen.

Xem tất cả kinh nguyện