Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

Kinh Catena

Câu Dạo: Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận.

X: Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa †
Đ: Thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

X: Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc.
Đ: Ðấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!

X: Ðời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người
Đ: Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

X: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Đ: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

X: Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Đ: Vì Người nhớ lại Lòng Thương Xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh Đức Chúa Cha...

Câu Dạo: Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận.

X: Lạy Đức Maria chẳng mắc tội tổ tông truyền
Đ: Chúng con chạy đến cùng Bà, xin cầu cho chúng con.

Chúng ta hãy cầu nguyện

X: Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, Ðấng làm trung gian cho chúng con trước tòa Đức Chúa Cha, Chúa đã phong Ðức Trinh Nữ Rất Thánh, Mẹ Chúa, cũng làm Mẹ chúng con và làm trung gian cho chúng con trước tòa Chúa. Nguyện Chúa nhân từ, ban cho những ai đến xin ơn Chúa, đều vui mừng lãnh được mọi ơn nhờ Ðức Mẹ.
Đ: Amen.

Xem tất cả kinh nguyện