Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

Chuỗi Mân Côi

 1. Làm dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Hạt lớn đầu tiên: đọc 1 Kinh Lạy Cha cầu cho Đức Giáo Hoàng
 3. Ba hạt nhỏ: Đọc 3 Kinh Kính Mừng xin ơn đức tin, cậy, mến
 4. Hạt lớn sau đó: đọc Kinh Sáng Danh cầu cho việc truyền giáo
 5. Lần lượt thực hiện cho đến khi hết 5 mầu nhiệm:
  1. Đọc câu ngắm
  2. Đọc 1 Kinh Lạy Cha
  3. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
  4. Đọc 1 Kinh Sáng Danh
  5. Đọc lời Đức Mẹ dạy tại Fatima
 6. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, có thể thêm kinh cầu Đức Bà
 7. Hội viên Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi đọc thêm Lời nguyện Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi

Gợi ý lần hạt các ngày trong tuần:

Xem tất cả kinh nguyện