Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa

Hát Cầu xin Chúa Thánh Thần
Bắt đầu bằng một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính
(Sau đó có thể hát thêm một bài hát ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa, gợi ý: https://prducmemancoi.com/ca-doan-junior/thanh-ca/bai-hat/long-thuong-xot-chua-277.html)

Lần chuỗi, dùng Chuỗi Mân Côi:

Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây:

"Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót {chúng con/ linh hồn ....} và toàn thế giới." (3 lần).

Câu Kết:
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, {chúng con/ linh hồn ....} trông cậy ở nơi Ngài (3 lần).

Đọc Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa

Đọc Lời Tận Hiến

Hát kết thúc, gợi ý: https://prducmemancoi.com/ca-doan-junior/thanh-ca/bai-hat/chua-giau-long-xot-thuong-503.html

Xem tất cả kinh nguyện