Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

Các Câu Lạy

X: Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đ: Thương xót chúng con.

X: Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đ: Cầu cho chúng con.

X: Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đ: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Tử vì Đạo Nước Việt Nam.
Đ: Cầu cho chúng con.

X: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đ: Cầu cho chúng con.

Xem tất cả kinh nguyện