Kinh Tuyên Hứa Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh. Con xin đứng vào hàng ngũ Legio và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ. Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật. Kỷ luật liên kết con với đồng bạn. Tạo chúng con thành một đạo quân. Trích Thủ Bản Số Lề 170
Dâng Mình Cho Đức Mẹ Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.

Legio Mariae là một Đoàn thể Giáo dân, được Giáo hội phê chuẩn
và đặt dưới quyền chỉ huy hùng mạnh của Đức Maria Vô Nhiễm trung gian các ơn.

vexilium

Đơn vị Praesidium đầu tiên được thành lập tại thành Dublin, Ái Nhĩ Lan, vào 07/09/1921.

Hệ thống quản trị của Legio:

 1. Hội Đồng trung ương (Concilium Legionis), trụ sở tại Ái Nhĩ Lan
  Là Hội đồng trung ương, được ủy quyền quản trị tối cao trong Legio Mariae. Chỉ Hội đồng này mới có quyền ban hành, sửa đổi và giải thích các quy luật khởi lập hay giải tán Praesidia và các Hội đồng trực thuộc ở bất cứ quốc gia nào (TB 284,220). Trụ sở của Hội đồng này được đặt tại thành phố Dublin, nước Ái Nhĩ Lan.
 2. Hội Đồng miền (Senatus), tại các quốc gia
  Là Hội đồng được Concilium chỉ định để quản trị Legio trong một nước. Ở những nước rộng lớn, một Senatus khó chu toàn nhiệm vụ thì được lập thành hai hay nhiều Senatus (TB 283,218).
 3. Hội Đồng Tỉnh (Regia)
  Nơi nào quá nhỏ để có một Senatus và quá lớn để có một Comitium, thì được thành lập một Hội đồng gọi là Regia (TB 282,216). Như vậy Regia là Hội đồng cấp miền hay liên giáo phận.
 4. Hội Đồng Địa phận (Comitium)
  Là Hội đồng cấp giáo phận hay liên giáo hạt.
 5. Hội Đồng Hạt (Curia)
  Khi đã thành lập 2 Praesidia (Praesidia là tên gọi dạng số nhiều của Praesidium) hay nhiều hơn trong thị xã, đô thị hay khu vực, Legio sẽ thiết lập một đơn vị quản trị gọi là Curia (TB 281,211). Curia là Hội đồng cấp giáo hạt hay liên giáo xứ.
 6. Đơn vị hoặc một chi nhánh (Praesidium)

  Praesidium là đơn vị cơ bản của Legio Mariae (TB 166,1130). Mỗi Praesidium mang một tước hiệu của Đức Maria.

  Praesidium Legio Mariae đầu tiên được Ông Frank Duff (07/06/1889-07/11/1980) thành lập vào ngày 07/09/1921 ở nước Ái Nhĩ Lan, với danh hiệu Đức Mẹ Từ Bi.

  Ở Việt Nam:

  • Tại Tổng giáo phận Hà Nội: Praesidium đầu tiên lấy danh hiệu Đức Mẹ Lên Trời được thành lập ngày 12/08/1948 ở giáo xứ Hàm Long, Hà Nội, do Cha sở Giuse Maria Trịnh Như Khuê (sau này làm Hồng Y) làm Cha linh giám.
  • Tại Tổng giáo phận Huế: Praesidium đầu tiên lấy danh hiệu Đức Mẹ Đi Viếng Bà Thánh Isave được thành lập ngày 4/11/1951.
  • Tại Tổng giáo phận Sài Gòn: Praesidium đầu tiên lấy danh hiệu Đức Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa được thành lập ngày 27/6/1954 ở Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

"Hệ thống Legio Mariae là một hệ thống đẹp nhất" - Đức cố giáo hoàng Gioan XXIII.

Praesidium Đức Mẹ Mân Côi là Praesidium Junior
được thành lập vào năm 1973 ở Giáo xứ Bình An Thượng

Curia Bình An 1

Comitium Sài Gòn 1

Senatus Việt Nam.

BAN ỦY VIÊN PR. ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Thư ký
Anh Giuse Đặng Minh Thành
Thủ quỹ
Anh Giuse Nguyễn Ngọc Mẫn